Gå til indhold

Bekæmpelse af fattigdom

Rådet ønsker at sætte ind i forhold til særligt to målgruppen i bekæmpelsen af fattigdom:

 • Den ene gruppe indeholder ældre pensionister, men gælder også for ældre uden pension, samt for yngre personer som har været på pensionsforsørgelse i mange år.

 • Den anden gruppe er børn og unge i familier på sociale ydelser.

Der kan være flere årsager til at etniske minoriteter ender i fattigdom. Årsagerne skyldes overordnet set den samfundsøkonomiske lovgivning og personlige sociale, fysiske og psykiske problemer. Personer i fattigdom tildeles ofte lave sociale ydelser, som begrænser deres muligheder. De nye regler om, at man skal have 5 års opholdstilladelse i Danmark, før man kan få dagpenge ved arbejdsløshed øger fattigdommen. Desuden ødelægger det også incitamentet til at melde sig i ind i en fagforening. Personer i fattigdom har ofte manglende kendskab til det danske sprog og kultur, hvilket gør, at de står uden for samfundet.

De har ofte et begrænset netværk, hvilket bl.a. kan gøre det endnu sværere at finde arbejde. Nogle er nedslidte efter år på arbejdsmarkedet, og kan derfor ikke arbejde længere. Nogle mænd har lidt af krigstraumer mv., som går det svært for dem at være på jobmarkedet. Det betyder igen, at de mister deres identitet og taber ansigt. Desuden kan dette identitetstab og psykisk ustabile tilstand have konsekvenser for familien og særligt børnene. 

Det at leve i fattigdom kan have mange negative konsekvenser både for den enkelte og for samfundet som helhed. 

 • Fattigdom kan forårsage en manglende fællesskabsfølelse, således at personer, som lever i fattigdom, mister lysten til at deltage i det danske samfund.

 • Fattigdom isolerer grupperne fra resten af samfundet, fordi de mangler en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, men også fordi de ikke har økonomiske ressource til at deltage i sociale- og foreningsmæssige aktiviteter i lokalsamfundet. Isolationen ses desuden ofte blandt ensomme fattige ældre, som bl.a. ikke har tillært sig det danske sprog.

 • Fattigdom og den ofte tilhørende isolation kan skabe manglende rollemodeller i familien, hvor børnene mangler nogle forældre at se op til. Det kan igen skabe identitetsproblemer hos forældrene, som taber ansigt ved, fordi ikke føler,a t de kan leve op til forventningerne af deres deltagelse i det danske samfund.

 • Fattigdom bidrager til en højere grad af kriminalitet.

 • Fattigdom fastholder den negative sociale arv, fordi manglende ressourcer gør det sværere for børnene at gennemføre en uddannelse og senere i livet blive en del af arbejdsstyrken.

Løsningerne på fattigdomsproblematikkerne skal særligt findes politisk og uddannelsesmæssigt: 

Uddannelse er en vigtig faktor for børn til at bryde den sociale arv og dermed kæmpe sig ud af fattigdom.

 • Det er vigtigt, at forsøge at hjælpe socioøkonomisk dårligt stillede børn i folkeskolerne, som ofte vil have andre problemer med sig. Herunder skal skolen tilpasses bedre til de mere ”urolige” drenge.

 • Uddannelse gælder dog ikke kun folkeskolen, men også højskoler og videregående uddannelser, som deltagerne ser som gode muligheder for at bekæmpe fattigdom, hvis de unge kan komme videre i disse systemer.

 • Danskuddannelsen er et vigtigt redskab til bekæmpelse af fattigdom, da det mindsker isolationen og øger mulighederne for at deltage på arbejdsmarkedet, samt i det videre uddannelsessystem.

Det er derfor vigtigt fra politisk side at øremærke midler til fattige familier til for eksempel at betale for fritidsaktiviteter (et fritidspas), efterskoler og højskoler. Skal man ud af fattigdom og styrke integrationen er det vigtigt, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn. Denne form for positiv særbehandling kan være med til at bryde den sociale arv.

 • Tilbud som disse ses i nogle kommuner, men de er ikke ens for alle kommuner. Der er vigtigt de ensrettes alle steder.

Det er vigtigt, at sagsbehandlere og andre fagpersoner finder den enkelte persons styrke. Der er mange, der i dag ikke får brugt deres personlige kompetencer og ressourcer, eller som ikke bliver hjulpet på den mest hensigtsmæssige måde. Det er derfor vigtigt, man ser og lytter til den enkelte person, når disse behandles i systemet.

Vi skal sprede målgruppen ud i provinsen, hvor der mere fællesskab og større chance for at man integreres. Integrationen kan have en positiv virkning i forhold til at komme ud af fattigdom. Desuden kan fællesskabet mindske isolationen, som kan styrke tilknytningen til det danske samfund herunder til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Lille mørk dreng leger