Gå til indhold

Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en udviklingsplan

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v., lov leje af almene boliger og lov om leje (Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en udviklingsplan).

Rådet for Etniske Minoriteter skriver bl.a. i høringssvaret:

"Rådet for Etniske Minoriteter (REM) skal indledningsvis bemærke, at det er positivt, at der er vilje til at løse problemerne i de udsatte boligområder, men finder, at nogle af redskaberne som Indenrigs- og Boligministeriet foreslår i nærværende lovforslag er problematiske.

Der har i mange år været rådets anbefaling, at man griber til boligpolitiske løsninger på integrationsproblematikkerne. Boligområderne er helt centrale i den forbindelse, fordi man ved at regulere på boligpolitikken rent faktisk kan ændre noget ved at justere og styre beboersammensætningen på en måde, der er ansvarlig og bæredygtig, blandt andet ved at forsøge at få flere beboere med længere uddannelsesbaggrund og tilknytning til arbejdsmarkedet til at flytte til boligområdet. Dette vil få indflydelse på den sociale sammensætning og på den måde være med til at vende udviklingen.

(…)

Rådet finder, at det er meget problematisk, at det i lovforslaget foreslås, at der gives mulighed for at fastholde en udviklingsplan i et boligområde, der er inde i en positiv udvikling og som på den baggrund ikke længere opfylder kriterierne for at udgøre et hårdt ghettoområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1. Med den konsekvens, at boligområdet derfor fortsat skal gennemføre en målsætning om at nedbringe andelen af almene familieboliger til under 40 pct. inden den 1. januar 2030 ved afhændelse af boliger til private investorer og ommærkning til ungdomsboliger. Det er rådets holdning, at man ikke kan straffe sig til bedre integration. Udsatte boligområder skal derimod løftes og ikke straffes.”

Læs hele høringssvaret og rådets anbefalinger her