Gå til indhold

Det Nationale Integrationsråd

OmRådet.jpg

Om Rådet 

Der er forsat mange udfordringer på integrationsområdet - men der findes også mange succeshistorier. Det er Rådets mission at nuancere integrationsdebatten i Danmark ved at skabe opmærksomhed på både succeser og udfordringer på området. Dette iværksætter Rådet ved at yde rådgivning til Udlændinge- og Integrationsministeren i spørgsmål af betydning for flygtninge, indvandrere og integration i Danmark. Derudover udgør rådet en klar stemme i den offentlige debat, hvor rådet aktivt deltager i drøftelser om integrationsindsatsen i Danmark samt formulere tiltag.

Rådets vision er at kvalificere debatten og dialogen om løsningsstrategier for udfordringer på integrationsområdet. Rådet arbejder derfor aktivt med at sætte en retning for en relevant, langvarig og bæredygtig indsats på integrationsområdet.

Rådets strategi 

Rådets strategi er at være aktive i høringsrunder om nye lovsforslag, afgive kommentarer til analyser, målinger m.v., yde rådgivning og vejledning til udlændinge- og integrationsministeren, samt deltager i forummer, hvor der bliver projektudviklet og arbejdet strategisk med integration. Desuden sidder Rådet med i en række udvalg og følgegrupper på integrationsområdet, både kommunalt, nationalt og internationalt. Endelig prøver Rådet at skabe nuancerede billeder af etniske minoriteter i medierne og søger at medvirke til at fremme et inkluderende samfund igennem læserbreve, kronikker og pressemeddelelser.

Rådet har for 2023-25 nedsat tre underudvalg, som Rådet mener fortjener en særlig opmærksomhed. De tre områder er: Kvinder i Beskæftigelse, Sammenhængskraft og Strukturelle Barrierer samt Unge. Målet er, at udvalgene skal publicere policy papers med anbefalinger, samt reagere på de aktuelle sager, der måtte opstå inden for deres fokusområde.

Rådets historie 

Rådets historie spreder sig fra nedsættelsen i 1983 som kontaktudvalg under Indenrigsministeriet til udpegelsen af det nuværende råd. Regeringen nedsatte i 1983 et kontaktudvalg under Indenrigsministeriet, som havde til opgave at rådgive regeringens indvandrerudvalg i generelle indvandrerpolitiske spørgsmål. Kontaktudvalget blev i 1985 afløst af Indvandrerrådet, der i 1994 skiftede navn til Rådet for Etniske Minoriteter. Medlemmerne af rådet blev valgt af De Etniske Minoriteters Repræsentantskab, der bestod af repræsentanter fra flygtninge- og indvandrerforeninger, der havde fremsat ønske om at blive repræsenteret.

I Integrationsloven fra 1998 blev der udstukket nye rammer for opbygningen af Rådet for Etniske Minoriteter. Herved pålagde man de enkelte kommunalbestyrelser at oprette et integrationsråd i kommunen, såfremt flere end 50 personer fremsatte skriftlig anmodning herom. Medlemmer af integrationsrådet udpeges nu af kommunalbestyrelsen og findes blandt medlemmer af de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller tilsvarende, blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser samt lokale foreninger i kommunen.

Af loven fremgår det endvidere, at indenrigsministeren skal nedsætte et repræsentantskab for Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabet består af et medlem fra hvert af de kommunale integrationsråd, der er valgt blandt rådets medlemmer fra flygtninge- og indvandrerforeninger. Repræsentantskabets opgave er at vælge medlemmerne af Rådet for Etniske Minoriteter.

Den 16. december 2003 blev forslag til lov om ændring af integrationsloven vedtaget. Vedtagelsen af lovændringen betyder, at det pr. 1. januar 2004 er frivilligt for kommunerne at oprette et integrationsråd.

Den 20. februar 2014 vedtog folketinget et forslag til ændring af integrationsloven. L97 betyder en ændring i sammensætningen af rådsmedlemmer. Med lovændringen vil fem medlemmer blive udpeget til repræsentantskabsvalget, fem medlemmer vil blive udpeget af ministeren, heriblandt formanden, og landets fire største kommuner vil have en fast plads i Rådet.

Den 1. januar 2022 - skiftede "Rådet for Etniske Minoriteter" navn til "Det Nationale Integrationsråd". Lovforslaget trådte i kraft 01/01-22. Navneændringen skyldes vedtagelse af ny bekendtgørelse om forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd i Folketinget d. 28/12-21 med ikrafttrædelse ved årsskiftet.

Den 15. juni 2022 blev det nuværende råd, som er fungerende i perioden 2023-2025, konstitueret efter at medlemmerne officielt var blevet udpeget af Udlændinge- og Integrationsministeren, Kaare Dybvad Bek.