Gå til indhold

Rådets historie

Rådets historie fra nedsættelsen i 1983 som kontaktudvalg under Indenrigsministeriet til udpegelsen af det nuværende råd.
Regeringen nedsatte i 1983 et kontaktudvalg under Indenrigsministeriet, som havde til opgave at rådgive regeringens indvandrerudvalg i generelle indvandrerpolitiske spørgsmål. Kontaktudvalget blev i 1985 afløst af Indvandrerrådet, der i 1994 skiftede navn til Rådet for Etniske Minoriteter.
Medlemmerne af rådet blev valgt af De Etniske Minoriteters Repræsentantskab, der bestod af repræsentanter fra flygtninge- og indvandrerforeninger, der havde fremsat ønske om at blive repræsenteret.
I Integrationsloven fra 1998 blev der udstukket nye rammer for opbygningen af Rådet for Etniske Minoriteter. Herved pålagde man de enkelte kommunalbestyrelser at oprette et integrationsråd i kommunen, såfremt flere end 50 personer fremsatte skriftlig anmodning herom.
Medlemmer af integrationsrådet udpeges af kommunalbestyrelsen og findes blandt medlemmer af de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller tilsvarende, blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser samt lokale foreninger i kommunen. Af loven fremgår det endvidere, at indenrigsministeren skal nedsætte et repræsentantskab for Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabet består af et medlem fra hvert af de kommunale integrationsråd, der er valgt blandt rådets medlemmer fra flygtninge- og indvandrerforeninger. Repræsentantskabets opgave er at vælge medlemmerne af Rådet for Etniske Minoriteter.
Den 16. december 2003 blev forslag til lov om ændring af integrationsloven vedtaget. Vedtagelsen af lovændringen betyder, at det pr. 1. januar 2004 er frivilligt for kommunerne at oprette et integrationsråd.
Den 20. februar 2014 vedtog folketinget et forslag til ændring af integrationsloven. L97 betyder en ændring i sammensætningen af rådsmedlemmer. Med lovændringen vil fem medlemmer blive udpeget til repræsentantskabsvalget, fem medlemmer vil blive udpeget af ministeren, heriblandt formanden, og landets fire største kommuner vil have en fast plads i Rådet.
Den 12. april 2019 blev det nuværende råd, som er fungerende i perioden 2019-2022, konstitueret efter at medlemmerne officielt var blevet udpeget af Integrationsministeren, Inger Støjberg.
Rådet skifter navn
Den 1. januar 2022 - skifter "Rådet for Etniske Minoriteter" navn til "Det Nationale Integrationsråd". Lovforslaget trådte i kraft 01/01-22.
Navneændringen skyldes vedtagelse af ny bekendtgørelse om forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd i Folketinget d. 28/12-21 med ikrafttrædelse ved årsskiftet.